Benissa

diumenge, 2 de febrer de 2014

Talps i altres vicis.


(Llarg però no creiem que siga pesat l'article)
-----------------
TALP. (Segons Wordreference.com)
1. m. Nom comú de diverses espècies de mamífers insectívors d'uns 15 cm de longitud, que viuen en galeries subterrànies que excaven amb les seues fortes ungles.
2. col. Persona curta de vista.
3. col. Persona infiltrada en una organització com a espia.
------------------

 
Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

…………………………….

Article 8. Concepte i classes d'empleats públics.

1. Són empleats públics els qui exerceixen funcions retribuïdes en les Administracions Públiques al servei dels interessos generals.
2. Els empleats públics es classifiquen en:
a) Funcionaris de carrera.
b) Funcionaris interins.
c) Personal laboral, ja siga fix, per temps indefinit o temporal.
d) Personal eventual. (Personal de confiança dels polítics).

AFEGIT per delaplaçadelportal

?) Els polítics, encara que triats democràticament i per mandat popular, són a causa de la seua indemnització!!!, sou(s), empleats públics i per lògica analogia els afecta les següents deures. O no?.
…….

Deures dels empleats públics. Codi de Conducta

Article 52. Deures dels empleats públics. Codi de Conducta.

Els empleats públics hauran d'exercir amb diligència les tasques que tinguen assignades i vetlar pels interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i hauran d'actuar conforme als següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes, que inspiren el Codi de Conducta dels empleats públics configurat pels principis ètics i de conducta regulats en els articles següents.

Article 53. Principis ètics.
…………..

2. La seua actuació perseguirà la satisfacció dels interessos generals dels ciutadans i es fonamentarà en consideracions objectives orientades cap a la imparcialitat i l'interès comú, al marge de qualsevol altre factor que expresse posicions personals, familiars, corporatives, clientelars o qualssevol unes altres que puguen col·lisionar amb aquest principi.
…………….


http://www.radiodenia.com/paralizado-el-desalojo-de-la-calle-calp/
5. S'abstindran en aquells assumptes en els quals tinguen un interès personal, així com de tota activitat privada o interès que puga suposar un risc de plantejar conflictes d'interessos amb el seu lloc públic.

6. No contrauran obligacions econòmiques ni intervindran en operacions financeres, obligacions patrimonials o negocis jurídics amb persones o entitats quan puga suposar un conflicte d'interessos amb les obligacions del seu lloc públic.

7. No acceptaran cap tracte de favor o situació que implique privilegi o avantatge injustificat, per part de persones físiques o entitats privades.
…………….

9. No influiran en l'agilitació o resolució de tràmit o procediment administratiu sense justa causa i, en cap cas, quan açò comporte un privilegi en benefici dels titulars dels càrrecs públics o el seu entorn familiar i social immediat o quan supose un menyscapte dels interessos de tercers.
…………….

12. Guardaran secret de les matèries classificades o unes altres la difusió de les quals estiga prohibida legalment, i mantindran la deguda discreció sobre aquells assumptes que coneguen per raó del seu càrrec, sense que puguen fer ús de la informació obtinguda per a benefici propi o de tercers, o en perjudici de l'interès públic.

Article 54. Principis de conducta.
……..

3. Obeiran les instruccions i ordres professionals dels superiors, llevat que constituïsquen una infracció manifesta de l'ordenament jurídic, en aquest cas les posaran immediatament en coneixement dels òrgans d'inspecció procedents.

4. Informaran als ciutadans sobre aquelles matèries o assumptes que tinguen dret a conèixer, i facilitaran l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions..
………..

-------------------------

Últimament, molt freqüentment es ve tractant en els mitjans d'un exemplar d'empleat públic al que se li denomina talp. Com veiem no és aqueixa la denominació correcta.

Els casos, des del famós Watergate, l'espionatge d'EUA, els GAL, Bárcenas, el Gurtel, Cospedal i el seu marit, Fabra i els yogurts, i tants altres que van eixint a la llum, són atribuïts a la infiltracion de talps.

L'estomacat i escarnit empleat públic (no polític), és avui perseguit i pagà per tots els mals que pateix la política espanyola. I els que exerciten aqueixa pressió, són els altres empleats públics, que han accedit a dit alt honor, per la confiança dipositada per la ciutadania confiada i innocent.

L'empleat públic, no polític, a nivells de responsabilitat, rep instruccions i directrius, les quals en moltes ocasions, incompleixen el llistat de deures que més amunt la Llei estableix.

I es preguntaren: Per què calla i no exerceix el coneixedor del fet l'establit en l'Articule 54.3?.

Abans de respondre, direm que aqueix és el principal motiu de la situació. Vulguem o no, el acollonament, condescendència, comoditat, manteniment o medraje en la carrera professional de l'empleat públic.

Els democràticament triats, democràticament tenen el dret i l'obligació del compliment de les seues promeses electorals. Però l'aplicació de les seues promeses hauran d'executar-se conforme a la legalitat. No “perquè majoritàriament em van votar”, ja es tenen totes les benediccions per a atropellar tota Llei, Decret, Norma, etc, que s'opose o cause tramits a l'invent que es vol aplicar.

L'empleat públic, deu, a través dels sindicats o de forma anònima o a pit descobert, posar en coneixement de la Fiscalia tot allò que crega pot ser un delicte, una discriminació cap a la resta dels ciutadans, els excessos, els tractes de favor camuflats, les ordenes adornades amb amenaça o advertiment, els negocis i l'exercici de la superioritat de manera lesiva per al ben públic.

L'empleat públic, deu, d'una vegada. perdre la por i denunciar les pràctiques habituals, confirmades o en molts casos amb els informes "amb RESERVES", que pel folre de la butxaca del gat, es passen els democràtics indemnitzats governants.

no cal esperar a ultina hora
I a aquest últim paràgraf contestaren la majoria dels empleats públics:

- Que ho denuncie la teua mare, Tolo.

I a tota aquesta llarga reflexió contestaran els doctes i experimentats regidors:

- El teua puñetera mare, Tolo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Que em vols dir?, o que vols que publiquem?.

AL TALL